List Of Alumni Members

Batch of the year , 2011

Abhisek Aown Kshinath Bhattacharyya Sandipan Sinha
Debdas Pradhan SK Parbesh Soumak Ghosh
Anamika Bhattacharya Sandip Sahoo Somnath Mukherjee
Koushik Samanta Sourav Banerjee Tirthankar Bhandary
Parag Bhattacharya Pinaki Poali Amit Das
Prakash Chatterjee Prosun Biswas Anupal Chowdhury
Anupal Chowdhury Sirshendu Das Aritra Singha
Soumava Chakraborty Amit Das Debarati Das
Subhratanu Banerjee Chiranjit Khatua Malay Parui
Sudipta Adak Debangshu Das Nirmal Matya
Baisakhi Shetia Dibyendu Debnath Prasenjit Karmakar
Gourisankar Das Debleena Banerjee Subhankar Haldar
Indranath Biswas Deya Paul Shubhashis Adak
Sanjay Das

News & Events