List Of Alumni Members

Batch of the year , 1986

Sri Debashis Bala Ms. Sutapa Mukherjee Sri Sunil Chandra Pradhan
Sri Soumya Chakraborti Sri Ujjwal Pramanik Sri Ashim Krishna Choudhuri
Sri Sandip Kumar Ray Sri Soumen Dan Sri Sanjib Kumar Saha
Sri Samir Kumar Das Sri Sanjay Subhas Chandra Sen Sri Animesh Dhar
Sri Gautam Sahu Sri Pranab Kumar Garai Sri Samar Kumar Hazra
Sri Anutosh Mukhopadhyay  Dr Mahua Ghosh  Dr Japes Bera

News & Events